Parohia „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” – Turnu Măgurele (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Municipiul Turnu Măgurele, denumit așa de la reforma administrativă din 1 martie 1968, este fostul oraș Turnu, înființat în anul 1836, în apropierea vetrei vechii cetăți Turis, prin hrisov domnesc al lui Alexandru Dimitrie Ghica, Domn al Munteniei, publicat în Buletinul ,,Gazeta Oficială” numărul 5, din 27 februarie 1836. Turnu ,,Măgurele”, denumire completată pe parcurs după numele satului apropiat și a celor două măguri ce străjuiesc înălțimile apropiate: ,,Gropari”-106 m și ,,De pază”-109 m, la marginea platoului din sudul țării, este de la începutul lui așezare urbană, oraș liber. Pentru completarea numelui, spre deosebire de alte ,,Turnuri”, au fost și alte proiecte, între care cel mai susținut, prin 1878, a fost cel de ,,Romul”, Turnu Romul, citindu-se o hotărâre din 1870 a Consiliului General al Județului Teleorman. Însă, până la urmă, denumirea orașului a rămas cea de astăzi: Turnu Măgurele.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Prima biserică din orașul Turnu Măgurele a fost construită între anii 1842-1845, fiind sfințită în anul 1845. Ea funcționează până în anul 1876 cu o subvenție din partea statului, dar în anul 1900 este dărmată, spre a se putea construi în locul ei actuala catedrală. Locuitorii orașului Turnu Măgurele, capitală a județului Teleorman începând cu anul 1839, împreună cu autoritățile urbei, militaseră pentru construirea unei biserici noi încă din anul 1878, imediat după înapoierea triumfală a trupelor românești din Războiul de Independență. Din motive financiare, abia în anul 1884 este chemat arhitectul francez André Lecomte du Noüy, autorul refacerii catedralei episcopale din Curtea de Argeș, căruia i se încredințează întocmirea planului acesteia, și doar în anul 1901 este pusă piatra de temelie a noii biserici, care va fi aproape o copie fidelă a catedralei episcopale din Curtea de Argeș. Punerea în operă a planului arhitectului Lecomte du Noüy și a proiectului arhitectului Dimitrie Marimarolu (rudă cu Nicolae Marimarolu, unul dintre primarii orașului, la sfârșitul secolului trecut) va fi realizată de inginerul Nicolae B. Cernat. Este de amintit că Dimitrie Marimarolu este cel care, în anul 1907, va executa Palatul Marii Adunări Naționale și Casa Centrală a Armatei (Cercul Militar), între anii 1910-1911. Cu ocazia punerii pietrei de temelie se întocmește următorul Act comemorativ: ,,În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, astăzi 28 iunie, Joi, anul 1901, de la Nașterea Mântuitorului nostru, în anul al XXXV-lea al Domniei de Hristos iubitorului Rege Carol I al României, Regină fiind prea grațioasa Elisabeta Doamna, moștenitor al Tronului Prințul Ferdinand, având de soție Principesa Maria și copii pe Principele Carol și Principesa Elisabeta și Maria. Întâiul Sfetnic al țării fiind Dl. D. Sturdza, Mitropolit Primat I.P.S.S. Iosif Gheorghian, Prefect al Județului Teleorman Dl. D. Bildirescu, Primar al Orașului Turnu Măgurele Dl. C. Costovici, pusu-s-a după obiceiurile îndătinate, prima piatră a cestei sfinte clădiri, cu numirea ,,Biserica Sfântul Haralambie”, care se clădește din nou. Arhitect a fost Dl. D. Maimarol, iar clădirea s-a făcut de antreprenorul Nicolae B. Cernat. Sfințirea temeliei s-a făcut de Cucernicul Protoiereu al județului înconjurat de toți preoții orașului, de față fiind Dl. Perfect, Dl. Primar, Consiliul Comunal și toți drepții credincioși din oraș. Spre credința și amintirea celor mai sus pomenite, s-a întocmit această scriere de aducere aminte, subscrisă de noi, cei de față, și tipărită în mai multe foi la fel, din care una s-a zidit în piatra de temelie, ca să o găsească cele viitoare neamuri. Dumnezeu să aibă în sfânta Sa pază pe iubiții suverani ai Țării cu toată Dinastia și pe toți pomeniții aici. Amin.” [PISANIA], aflată deasupra ușii de intrare în pronaos, are următorul conținut: „Această s-tă biserică sa început în anul 1900 și sa terminat la finitul anului 1905 prin osîrdia drept credincioșilor creștini. Fiind Mitropolit Primat Josef Gheorghian, Președinte al Consiliului de Miniștri G. Gr. Cantacuzino, Ministrul Cultelor Mihai Vladescu, Primar al orașului Turnu Măgurele Nicolae Cecropid, Arhitect D. Marimarol.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este de plan dreptunghiular. Pridvorul este deschis și susținut pe patru coloane, cu baze dreptunghiulare, și care se încheie în partea superioară într-o arcatură trilobată în acoladă deasupra căreia se înalță frontonul cu o frumoasă decorațiune, defazat la mijloc și străjuit pe marginea cornișei de un șir de figurine decorative. Pronaosul, supralărgit, este acoperit de două calote semisferice. Naosul, despărțit de pronaos prin doi stâlpi masivi, are acces spre exterior prin două uși laterale. Altarul este despărțit de naos prin doi stâlpi identici cu cei ce despart naosul de pronaos. Absida Altarului este poligonală. Catapeteasma este de lemn de tei sculptat cu opt colonade cu capiteluri în stil corintic, cu forme torsionate și ancadramente de legătură. Pe fiecare latură, biserica are același număr de ferestre, plasate simetric, dar care sunt inegale ca mărime; trei la pronaos și trei la absida altarului, toate de formă dreptunghiulară, încheiate în partea de sus în arcadă. La exterior, programul edificiului este extrem de complex, un brâu în torsadă împărțindu-l în două registre. În registrul inferior sunt cuprinse ferestrele cu ancadramente din piatră decorată în relief, decorația fiind mai amplă în cazul ferestrelor de la naos. În registrul superior sunt cuprinse medalioane din piatră în relief, decorate amplu cu motive geometrice și florale, stilizate. Peste acoperișul bisericii se înalță trei turle. Cele două turle mici sunt așezate peste colțurile frontale ale pronaosului, având ferestrele înclinate către axul bisericii și încadrate în partea superioară de arcade. Turla centrală octogonală, este așezată peste partea centrală a naosului, având ferestrele drepte și încadrate în partea superioară de arcade. Turlele frontale și turla centrală sunt așezate pe baze pătrate. Patru turnulețe mici, cu arcade, sunt așezate pe colțurile naosului. Vitraliile, mari și frumoase, au fost realizate la atelierele August Zwölfer din București, cu excepția celui donat de antreprenorul Nicolae B. Cernat, care a fost executat la atelierul Ioseph Schröder din București. Amvonul este din lemn sculptat. Mobilierul, din stejar, masiv, a fost executat artistic în atelierul de tâmplărie Ilie Mateescu, din localitate. Istoricul Nicolae Iorga o considera a treia din țară, prin valoarea și frumusețea ei, după catedrala episcopală din Curtea de Argeș și biserica ,,Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. Este, oricum cel mai reprezentativ monumente religios din județ pentru arta eclezială de la începutul secolului nostru. [PICTURA] interioară a fost realizată, în ulei, de pictorii Eugeniu Voinescu și Romeo Girolamo, după modelul Bisericii ,,San Marco” din Veneția, bogat decorată în stil neobizantin, cu aspect mai mult realist. În pronaos sunt pictate portretele regelui Carol I și al reginei Elisabeta, considerați drept ctitori ai bisericii, pentru bunăvoința arătată și pentru donația făcută în sprijinul construirii acesteia. Între anii 1934-1936 se spală pictura de către pictorul T. Rădulescu Romanați. [ANEXE] Catedrala nu are anexe. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Catedrala deține opt icoane, pictate în ulei și îmbrăcate în argint, provenind de la vechea biserică, cu Sfântul Haralambie, Sfânta Treime, Sfântul Nicolae, sfântul Ilie, sfântul Mihail (toate având în inscripție anul 1842), Mântuitorul, Maica Domnului (inscripție ,,Anul 1866, decembrie 24”) și Sfântul Ioan Botezătorul (în inscripție, anul 1873 ). [ŞIRUL PREOŢILOR] Primul preot al acestei parohii a fost preotul Ioan Roșu, fost preot grămătic între ani 1842-1843. A urmat preotul Paraschiv (între anii 1843-1870). Constantin Angelescu este cel de al treilea preot. Preotul Andrei Dumitrescu a venit aici ca diacon, după care a fost hirotonit preot. După el a urmat preotul Eftimie Eftasias. Preotul Dumitru Nicolaescu vine în anul 1890 și va rămâne aici până în 1911. Preotul Haralambie Constantinescu, este primul preot licențiat în Teologie care deservește această catedrală, până în anul 1929. Preotul Ion Ancul slujește o foarte scurtă perioadă de timp, câteva luni. Preotul Ioan Bâldescu, preia postul rămas vacant datorită decesului preotului Ion Ancul. În anul 1930 este numit preot Cristea Ionescu, licențiat în Teologie. Acestuia îi urmează preotul Metodie Popescu și Preotul Bâldescu Emilian, fiu al preotului Ioan Bâldescu. Acesta este urmat de Preotul Ionașcu F. Ioan. Între anii 1982-1984 a funcționat ca preot părintele Alexandru Dincă. Din data de 15 aprile 1984 și până în prezent preot paroh este P.C. Pr. Prof. Dr. Ciulei Marin. Au mai slujit la Catedrala Sfântul Haralambie Preotul Mâț Sabin 1988-2001, diaconii Alexandru Popescu, Constantin Mureșean și Ioana Cristian. Iar în prezent, mai slujesc, alături de P.C. Pr. Prof. Dr. Ciulei Marin, Preotul Păunică Ioan, Preotul Lixandru Cosmin și Preotul Silimon Adrian Emanuel (preot de caritate la Spitalul Municipal Turnu Măgurele).
C. CIMITIRUL. Catedrala nu are cimitir propriu

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Biserica, prin preotul paroh, desfășoară periodic activități pastoral-misionare, culturale, filantropice și catehetice specifice comunității. În fiecare an se organizează concerte de Crăciun, susținute de corul Seminarului Teologic ,,Sfântul Calinic Cernicanul”. Cu ocazia marilor sărbători, preoții slujitor împart ajutoare bătrânilor de la Centrul Social din Turnu Măgurele și familiilor nevoiașe din parohie.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” [ADRESA] str. Independenței, nr.1, Municipiul Turnu Măgurele județul Teleorman, cod poștal 145200 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: CIULEI, Pr. Prof. Dr. Marin Catedrala Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele, Ed. Tipoalex, Alexandria, 2007