Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” – Fântânele (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Numele de ,,Fântânele” şi l-a luat această primă aşezare omenească de la mulţimea izvoarelor, care ţâşneau la poalele malului ce formează Valea Dunării, cunoscute deci sub numele de ,,fântâniţe” - ,,fântânele” . Mai târziu aceste izvoare care țâșneau în mod natural de sub mal, au fost amenajate prin canalizări şi bazine de piatră, dându-le diferite denumiri, ca: ,,la ţuţurcă” sau ,,la fântâna lui Tudorcea”, după numele celui care a amenajat-o. Localitatea Fântânele se află în partea de Sud-Est a judeţului Teleorman, pe versantul stâng al Văii Dunării, la distanţa de 9 km Nord-Vest de oraşul Zimnicea şi 45 km Sud-Est de municipiul Turnu-Măgurele. Localitatea a cunoscut puternice modificări geografice în ultimii 60 de ani, cea mai mare modificare constând în strămutarea ei până prin anii 1960, de pe panta ce cobora spre baltă, în partea de sus ,,pe deal”. Actualmente localitatea este aşezată pe loc şes, de-a lungul şoselei naţionale ce leagă oraşul Zimnicea de municipiul Turnu-Măgurele. Se poate fixa cu oarecare probabilitate această închegare a localităţii, pe la începutul sec. al XVI-lea, căci în anul 1542 şi 11 martie 1584 găsim menţionat în unele documente numele acestui sat. Astfel, în 1669, e trecut în judeţul Teleorman, în harta Ţării Româneşti, întocmită de stolnicul Constantin Cantacuzino, iar la 1741 face parte din plasa ,,Marginea” a judeţului Teleorman având ca proprietar pe un paharnic Nicholachi. Cu privire la dezvoltarea acestui sat, avem menţiuni documentare şi anume: la anul 1810 satul avea 38 de case, cu 142 de locuitori; la 1835 avea 85 de familii, iar la 1897 avea 269 de familii cu 1332 de suflete. Pe la mijlocul epocii fanariote aşezarea sporeşte cu alţii ,,veniți de aiurea” - clăcaşi care lucrau pe moşiile unor arendaşi greci. Localitatea nu prezintă importanţă din punct de vedere arheologic. Localitatea are două monumente ale eroilor, unul în curtea bisericii, în memoria eroilor morţi în cele două războaie mondiale şi unul în faţa şcolii, lângă şosea în memoria unor ţărani din localitate morţi în răscoala din 1907. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [BISERICA VECHE] [ISTORIA ZIDIRII EI]. Prima biserică a localităţii a fost construită din bârne de lemn, iar pe acelaşi loc mai târziu s-a construit biserica de cărămidă, astăzi ruinată. Nu se cunoaşte anul construcţiei bisericii de lemn, ci numai cel al distrugerii, căci după relatările unor documente se spune că ,,În anul 1810, când satul avea 38 de case cu 142 de locuitori, biserica a fost arsă de turci, iar preotul Matei care slujea la ea, preoţit in 1792 avea la acea dată 50 de ani. Pe locul acestei biserici arsă de turci a fost construită biserica de zid. Singurul document care ne dă ştiri precise în legătură cu construcţia acestui sfânt locaş, este [PISANIA] care spune: „Această Sfântă Mânăstire s-au început la 1883 iulie 10, s-au terminat la 1885 ianuarie 20, în timpul domniei Carol I şi al Prea Sfinţitului Mitropolit Kaleniku. Construit cu cheltuiala locuitorilor Fântâneni prin stăruinţa d-lui Stan Popescu, care a contractat cu d-l maistor Hagi Kristea Nicolae, în valoare de 995 napoleoni până la finit.” Avea hramul Adormirea Maicii Domnului, fiind construită din temelie cu cărămidă şi avea formă de cruce. La intrare avea un pridvor sprijinit pe patru stâlpi. Biserica avea două turle, deosebite ca dimensiuni însă asemănătoare ca formă (prismă octogonală), fiind îmbrăcate la exterior cu tablă în formă de solzi. [PICTURA] Nu se cunoaşte pictorul şi nici anul când s-a executat pictura. Era pictură în ulei, în stil realist, şi s-ar putea crede că anul execuţiei a fost cel după terminarea construcţiei bisericii: 1885-1886. Această biserică construită în 1885 se află astăzi în stare de ruină, din ea păstrându-se numai zidurile crăpate puternic, din cauza eroziunii solului, pe interiorul cărora se mai pot vedea urme ale picturii. [BISERICA NOUĂ] [ISTORIA ZIDIRII EI] Din luna iulie a anului 1985, în biserica Parohiei Fântânele descrisă mai sus nu s-a mai putut sluji, din cauza pericolului care exista, de a se prăbuşi, biserica începând să se crape şi să se încline, din cauza eroziunii solului. Pentru faptul că locuitorii satului îşi mutaseră de mult locuinţele din această zonă, iar biserica rămăsese izolată de noul sat, era un alt motiv pentru care se impunea construirea unui nou locaş de cult. Biserica nou construită este aşezată în mijlocul localităţii pe şoseaua naţională care leagă oraşul Zimnicea de municipiul Turnu-Măgurele. Biserica poartă hramul vechii biserici, care s-a ruinat ,,Adormirea Maicii Domnului’’, fiind zidită după cum citim şi în [PISANIA] de la intrare: „Ziditu-s-a din temelie acest Sfânt Lăcaş, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” în anul de graţie 1987, cu ajutorul material şi spiritual al Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi al enoriaşilor parohiei, conduşi de preotul paroh Niţă Gheorghe, lucrarea fiind executată de inginerul Pall Arpad. Pictura a fost executată în anii 1989-1990 de pictorul Albu Gheorghe. Sfinţitu-s-a acest Sfânt Lăcaş la data de 30.IX.1990, episcop fiind Prea Sfinţitul Calinic Argeşanul.” [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica are formă de cruce fiind construită din cărămidă. Are o lungime de 24,50 m, o lățime de 12,20 m la abside şi o înălţime de 24 m până la crucea de pe turla mare. Are un pridvor specific stilului brâncovenesc care se sprijină la faţadă pe patru stâlpi (coloane). Deasupra acoperişului se află trei turle zidite din cărămidă, acoperite cu solzi de tablă. [PICTURA] Icoanele din catapeteasmă provin din catapeteasma bisericii Sfânta Treime - Dudești din București care a fost demolată. Pictura murală a bisericii este executată în tehnica ,,fresco’’ în stil bizantin de pictorul Albu Gheorghe, între anii 1989-1990 aşa cum reiese din pisanie. Pictura nu a fost restaurată. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI]  Pr. Matei, Pr. Dumitru, Pr. Oprea, Pr. Anghel, Pr. Stancu Miculescu, Pr. Dimitrie Voinescu, Pr. Gheorghe Voinescu, Pr. Dumitru Antonescu, Pr. Niţă Gheorghe, Pr. Dumitru Mihai . 

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] 

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Pelerinaje s-au făcut de către toţi preoţii parohi la diferite mânăstiri din ţară. Activităţi catehetice au fost făcute de către toţi preoţii parohi mai timid în perioada comunistă şi cu mai multă eficiență după anul 1990. Sunt organizate ore de catehizare în special cu elevii de la școală. 

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] Şos. Turnu-Măgurele, nr. 89, sat Fântânele, comuna Fântânele, judeţul Teleorman, cod poştal 147371 [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.